Tranh Tứ Đại Thiên Vương Đẹp Nhất - Tranh Trì Quốc Thiên Vương Đẹp Nhất - PTV21

Tranh Tứ Đại Thiên Vương Đẹp Nhất - Tranh Trì Quốc Thiên Vương Đẹp Nhất - PTV21

Tranh Tứ Đại Thiên Vương Đẹp Nhất - Tranh Trì Quốc Thiên Vương Đẹp Nhất - PTV21

Thông tin chi tiết tranh

Mã số tranh: 
PTV21
Kích thước tranh:
 
 
40cm x 60cm
 
50cm x 75cm
 
60cm x 90cm