Hình Tứ Đại Thiên Vương Đẹp - Hình Trì Quốc Thiên Vương Đẹp - PTV17

Hình Tứ Đại Thiên Vương Đẹp - Hình Trì Quốc Thiên Vương Đẹp - PTV17

Hình Tứ Đại Thiên Vương Đẹp - Hình Trì Quốc Thiên Vương Đẹp - PTV17

Thông tin chi tiết tranh

Mã số tranh: 
PTV17
Kích thước tranh:
 
 
40cm x 60cm
 
50cm x 75cm
 
60cm x 90cm