Hình Tứ Đại Thiên Vương Đẹp Nhất - Hình Tăng Trưởng Thiên Vương Đẹp Nhất - PTV27

Hình Tứ Đại Thiên Vương Đẹp Nhất - Hình Tăng Trưởng Thiên Vương Đẹp Nhất - PTV27

Hình Tứ Đại Thiên Vương Đẹp Nhất - Hình Tăng Trưởng Thiên Vương Đẹp Nhất - PTV27

Thông tin chi tiết tranh

Mã số tranh: 
PTV27
Kích thước tranh:
 
 
40cm x 60cm
 
50cm x 75cm
 
60cm x 90cm