Tiêu Diện Đại Sĩ HTD01

Tiêu Diện Đại Sĩ HTD01
Tiêu Diện Đại Sĩ HTD01

Thông tin chi tiết tranh

Mã số tranh: 
HTD01
Kích thước tranh:
 
 
40cm x 80cm
 
50cm x 100cm
 
60cm x 120cm